Bezárás

Főoldal / Aktuális

2018. június. 20.

Tatár Anikó

25 komment

Adómentes vagy bevételnek nem számító juttatások

A személyi jövedelemadó-mentes juttatások után sem a juttatót (munkáltatót), sem a juttatásban részesülő magánszemélyt (munkavállalót) nem terheli sem szociális hozzájárulási adó-, egyéni járulékfizetési-, sem egészségügyi hozzájárulás-fizetési kötelezettség.

 

1. Lakás célú munkáltatói támogatás

 

A munkáltató által a munkavállaló részére – lakás célú munkáltatói támogatásként – nyújtott vissza nem térítendő támogatás a következő feltételek együttes teljesülése esetén adómentes:

– a támogatást hitelintézet, a kincstári körbe tartozó munkáltatók esetében a Magyar Államkincstár útján – annak igazolása alapján – kell folyósítani,

– a támogatást lakás céljára kell fordítani,

– a támogatás összege – több munkáltató esetén is – a folyósítás évét megelőző négy évben ilyenként folyósított összegekkel együtt sem haladhatja meg az 5 millió forintot,

– a támogatás legfeljebb a vételár vagy az építési költség 30 százalékáig terjedhet,

– a lakás nem haladhatja meg a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendeletben [12/2001. (I.31.) kormányrendelet] meghatározott méltányolható lakásigényt (Szja-tv. 1. számú melléklet 2.7. alpont).

 

2. Sporteseményre szóló belépőjegy, bérlet juttatása

 

Adómentes a kifizető (munkáltató) által ingyenesen vagy kedvezményesen ugyanazon magánszemélynek az adóévben legfeljebb 50 ezer forint értékben juttatott, sporteseményre szóló belépőjegy, bérlet.

 

3. A kulturális szolgáltatás igénybevétele

 

Adómentesnek minősül a kifizető által ugyanazon magánszemélynek az adóévben legfeljebb 50 ezer forint értékben juttatott kulturális szolgáltatás igénybevételére – muzeális intézmény és művészeti létesítmény (kiállítóhely) kiállítására, színház-, tánc-, cirkusz- vagy zeneművészeti előadásra, közművelődési tevékenységet folytató szervezet által nyújtott kulturális szolgáltatás igénybevételére – szóló belépőjegy, bérlet, továbbá könyvtári beiratkozási díj. A szabály kizárja az adómentes juttatások köréből a Széchenyi Pihenő Kártya szabadidő alszámlájára utalt összege.

 

4. Számítógép-használat biztosítása

 

Változatlanul (2013-ban is) adómentes (az Szja-tv. 1. számú mellékletének 7.11. alpontja alapján) a munkáltató által biztosított ingyenes vagy kedvezményes számítógép-használat.

 

A számítógép fogalmába az „alapgép”, a csatlakoztatott perifériák (pl. monitor, egér, billentyűzet), továbbá a számítógép működéséhez szükséges szoftverek (pl. operációs rendszer, irodai programcsomag, vírusvédelem) egyaránt beletartoznak.

 

Az adómentességnek nem feltétele, hogy a munkavállaló a részére biztosított számítógépet – részben vagy egészben – a munkáltató érdekében használja, adómentes a juttatás abban az esetben is, ha a munkavállaló a számítógépet kizárólag személyes célokra használja (akár úgy is, hogy a munkavállaló lakóhelyén). Az adómentességnek ugyanakkor feltétele, hogy a számítógép nem kerülhet a munkavállaló tulajdonába.

 

5. A munkáltató által biztosított cégautó magáncélú használata

 

Az Szja-tv. alapján adómentes a kifizető, a külföldi székhelyű jogi személy, egyéb szervezet által biztosított személygépkocsi magáncélú használata, továbbá azzal összefüggésben úthasználatra jogosító bérlet, jegy juttatása.

 

6. Bölcsődei szolgáltatás

 

Adómentes a kifizető által ingyenesen vagy kedvezményesen juttatott bölcsődei szolgáltatás.

 

7. Munkaruházati termék biztosítása

 

Az Szja-tv. alapján a 2013-ban is adómentes a munkáltató által a munkavállalónak adott munkaruházati termék. Az Szja-tv. 1. számú melléklet 9.2. pontja alapján felsorolt munkaruházati termék.

 

A munkaruha-juttatás adómentességéhez két feltétel kapcsolódik:

– a dolgozó olyan munkakörben dolgozzon, ahol munkaruha használata nélkül a munkavállaló egészsége veszélyeztetett, illetőleg a ruházat nagymértékű szennyeződése, gyors elhasználódása következne be;

– az adott munkaruha olyan legyen, amely az adott munkakörben viselve a dolgozó egészségének védelmét, ruházatának megóvását szolgálja.

 

A munkaruházati termék adómentessége mellett szükséges kiemelni a munkáltató által adott védőszemüveg adómentességét is.

 

8. Az ún. újra-elhelyezkedést szolgáló támogatás

 

Adómentes a munkáltató, a volt munkáltató által a csoportos létszámleépítés miatt elbocsátott, vagy elbocsátandó munkavállalók részére nyújtott olyan szolgáltatás, amellyel a munkáltató a munkavállaló újra-elhelyezkedését támogatja. A munkavállaló újra-elhelyezkedését támogató szolgáltatásnak minősül a pszichológiai tanácsadás, az át- illetve továbbképzés, a munkajogi tanácsadás.

 

9. A munkavállaló munkásszálláson történő elhelyezése

 

Az Szja-tv. 2013. évi szabálya alapján is adómentes juttatásnak minősül a szolgálati lakásban, munkásszálláson történő elhelyezés.

 

10. Csoportos személyszállítás

 

2013-ban is adómentes a csoportos személyszállítás révén a magánszemélynek juttatott bevétel.

 

Csoportos személyszállításnak minősül, ha a munkáltató a munkavégzés érdekében legalább négy munkavállaló szállításáról gondoskodik.

 

Egyidejűleg négynél kevesebb munkavállaló szállítása is csoportos személyszállításnak minősülhet, ha a munkavállalók munkarendje vagy a munkahely földrajzi elhelyezkedése miatt a munkába járás, illetve a hazautazás közösségi közlekedési eszköz igénybevételével nem valósulhat meg.

 

11. A kifizető által biztosított védőoltás

 

A nem pénzben kapott juttatások közül adómentes a kifizető (munkáltató) által biztosított védőoltás.

 

12. A kifizető által magánszemély javára kötött, adómentes díjú személybiztosítások

 

12.1. Az Szja-tv. 1. számú melléklet 6.3. alpontja alapján adómentes díjú biztosítások

 

2013-tól a kockázati biztosítás Szja-tv. szerinti meghatározásának megfelelő kockázati biztosítás (élet-, baleset- és betegségbiztosítás) más személy által fizetett díja – ugyanazon díjat fizető személy (pl. kifizető) által ugyanazon biztosított személyre tekintettel havonta a minimálbér 30 százalékáig – adómentes. Ez alapján adómentes a tartamos (pl. 10 éves) és a teljes életre szóló, mindkét említett esetben visszavásárlási értékkel nem rendelkező életbiztosítások díja.

 

12.2. Az Szja-tv. 1. számú mellékletúj 6.9. alpontja alapján adómentes díjú biztosítások

 

2013-tól a teljes életre (halál esetére) szóló, visszavásárlási értékkel rendelkező életbiztosítások rendszeres díja (összegbeli korlátozás nélkül) adómentes (függetlenül attól, hogy e biztosítások az Szja-tv. kockázati biztosításra vonatkozó meghatározása alapján nem tekinthetők kockázati biztosításnak). E rendelkezés alkalmazásában rendszeres díjnak az a díj minősül, amelyet a biztosítási szerződés alapján legalább évente egy alkalommal kell fizetni, és amelynek összege nem haladja meg a biztosítási szerződés alapján az előző évi kötelezően fizetendő díjak együttes összegének a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett, a díjnövelés évét megelőző második évre vonatkozó éves fogyasztói áremelkedés 30 százalékponttal növelt értékét.

 

Ezen adómentességi rendelkezéssel összefüggésben az Szja-tv. a kifizető számára adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő. A kifizető havonta, magánszemélyenkénti bontásban köteles adatot szolgáltatni az állami adóhatóság részére az említett életbiztosítás díjaként adómentesen fizetett összegről.

 

A teljes életre szóló, visszavásárlási értékkel rendelkező életbiztosítások nem rendszeres díja (pl. az eseti díjak) – a díjfizetés időpontjában – adóköteles, az Szja-tv. szerinti egyes meghatározott juttatásként.

Tovább >>

hozzászólások ()

A hozzászólásod az ellenőrzést követően jelenik meg

Ha mégsem szeretnéd, hogy megjelenjen, írj nekünk itt és pár napon belül válaszolunk rá.